Recipe in 3 languages | Resipi dalam 3 bahasa | 3语食谱

Lei Cha, or directly pronounced as Thunder Tea, is a savoury brew consumed for healthy restorative. Nevertheless, it can also be consumed as a dietary brew with rice and other side dishes. Let’s make this already healthy dish even more healthy with Primera red rice.

Lei Cha, atau juga dipanggil sebagai Teh Guruh, adalah minuman enak yang digunakan untuk pemulihan kesihatan. Walau bagaimanapun, ia juga boleh dijadikan sebagai makanan enak dengan nasi dan hidangan sampingan yang lain. Mari kita menjadikan hidangan yang sihat ini lebih sihat lagi dengan beras merah Primera.

擂茶是一种可用于修复身体健康的美味酿造。尽管如此,它也可以与饭和其他配菜一起作为完美的一餐。让我们用Primera红米饭让这本来就健康的一道菜变得更加健康。

For written recipe, click here.